Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace zveřejněné na základě zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Obec Velenice


 

2. Důvod a způsob založení

Obec Velenice byla obnovena v roce 1990 odloučením od střediskového města Zákupy. Ustavující zasedání samostatného zastupitelstva se konalo 29.11.1990.

 

Základní principy činnosti obce jsou stanoveny zejména v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

 

Podle tohoto zákona je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.


 

3. Organizační struktura

Vrcholným orgánem obce je zastupitelstvo obce. Obec navenek zastupuje starosta, který v obci Velenice plní i úkoly svěřené zákonem o obcích do působnosti rady a dále povinnosti tajemníka obecního úřadu. Starosta je oprávněn podávat informace a přijímat žádosti, stížnosti, návrhy a podněty občanů.

Zastupitelstvo obce

Výbory


 

4. Kontaktní spojení


 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Velenice

Velenice 148

470 02 p. Česká Lípa


 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Velenice 148

470 02 p. Česká Lípa


 

4.3 Úřední hodiny

pátek 17:00 – 19:00


 

4.4 Telefonní čísla

+420487857294

+420724185078


 

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.velenice-cl.cz/


 

4.6 Adresa podatelny

Velenice 148

470 02 p. Česká Lípa


 

4.7 Elektronická adresa podatelny

ou-velenice@c-box.cz


 

4.8 Datová schránka

xkfeftc


 

5. Případné platby lze poukázat

č. účtu 21529421/0100

VS bude určen pro konkrétní druh platby

do zprávy uvést údaje pro identifikaci platby – jméno plátce a důvod platby


 

6. IČO

00673072


 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec Velenice není plátcem daně z přidané hodnoty


 

8. Dokumenty


 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska


 

8.2 Rozpočet

Hospodaření obce


 

9. Žádost o informace

Žádost o informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

 

Informace poskytuje starosta obce. Žádost o informace může mít různou formu od ústní žádosti (při osobním jednání, prostřednictvím telefonu) po písemnou žádost v různých formách (dopis, e-mail, datová schránka). Na podávání žádosti o informace není stanoven ani používán žádný formulář.

 

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 

Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím uvedené elektronické adresy, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

 

Starosta obce posoudí obsah žádosti a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14b nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce Velenice, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti nebo ode dne jejího doplnění nebo upřesnění.

Pokud starosta žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u obecního úřadu.

O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje starosta obce.

Starosta obce rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

 

Obecní úřad neposkytne informaci, která

je označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup (zákon č. 148/1998 Sb.),

je označena za obchodní tajemství (zákon č. 513/1991 Sb.)

by narušila ochranu osobních ůdajů (zákon č. 101/2000 Sb.)

je informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení

se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům

byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá

by znamenala porušení ochrany duševního vlastnictví

 


 

10. Příjem podání a podnětů

- kancelář obecního úřadu Velenice 148, 470 02

- e-mail ou-velenice@c-box.cz

- datová schránka xkfeftc


 

11. Předpisy


 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

- zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

- zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

- Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním


 

11.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky


 

12. Úhrady za poskytování informací

 


 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

1. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):

Černobílá:

Jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 – 5 Kč

Oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 – 10 Kč

Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.

2. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):

CD ROM, DVD ROM – 10 Kč

Jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) – podle pořizovací ceny

Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

3. Náklady na odeslání informací:

Balné: 50 Kč

Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.

4. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

Za každou započatou hodinu práce – 500 Kč

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100 Kč, pak se úhrada nákladů nevyžaduje.

 

Forma úhrad

Hotově – v pokladně obecního úřadu ve Velenicích

Převodním příkazem – na číslo účtu obce Velenice 21529421/0100

 

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Součástí oznámení o vyčíslení nákladů podle zákona o svobodném přístupu k informacím musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.


 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V současné době nejsou vzdána žádná usnesení nadřízeného orgánu v této věci.


 

13. Licenční smlouvy


 

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14b zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


 

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec Velenice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

 

Poskytnuté informace

Záznam o poskytnutí informace č. 3/2021

Záznam o poskytnutí informace č. 2/2021

Záznam o poskytnutí informace č. 1/2021

Záznam o poskytnutí informace č. 18/2019

Záznam o poskytnutí informace č. 17/2019

Záznam o poskytnutí informace č. 16/2019

Záznam o poskytnutí informace č. 15/2019

Záznam o poskytnutí informace č. 14/2019

Záznam o poskytnutí informace č. 13/2019

Záznam o poskytnutí informace č. 12/2019

Záznam o poskytnutí informace č. 11/2019

Záznam o poskytnutí informace č. 10/2019