Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

 

 

 

Důvod a způsob založení

Obec Velenice byla obnovena v roce 1990 odloučením od střediskového města Zákupy. Ustavující zasedání samostatného zastupitelstva se konalo 29.11.1990.

Základní principy činnosti obce jsou stanoveny zejména v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Podle tohoto zákona je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.


Organizační struktura

Vrcholným orgánem obce je zastupitelstvo obce. Obec navenek zastupuje starosta, který v obci Velenice plní i úkoly svěřené zákonem o obcích do působnosti rady a dále povinnosti tajemníka obecního úřadu. Starosta je oprávněn podávat informace a přijímat žádosti, stížnosti, návrhy a podněty občanů.


Postup podávání informací

Informace podává starosta obce. Žádost o informace může mít různou formu od ústní žádosti (při osobním jednání, prostřednictvím telefonu) po písemnou žádost v různých formách (dopis, e-mail, fax). Obecní úřad vede záznamy o postupu při vyřizování písemných žádostí. Na podávání žádosti o informace není stanoven ani používán žádný formulář.

Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona 106/1999 Sb. a žádost se odloží.

Starosta obce posoudí obsah žádosti a:

a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

b) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce Velenice, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,

c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

Pokud obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Rozhodnutí musí obsahovat označení obecního úřadu, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka obecního úřadu s uvedením jména, příjmení a funkce.

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u obecního úřadu.

O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje starosta obce.

Starosta obce rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

Obecní úřad neposkytne informaci, která